Filmiteater

Filmiteater

NB! Uute liikmete vastuvõtu aeg selgub peagi! Hoia meie lehel silma peal! 
Liituma on oodatud mitte ainult näitlemissooviga tudengid, vaid ka kõik need, kelles on peidus soov korraldada, suhelda, käske jagada ehk olla projekti- või kommunikatsioonijuht, tegeleda lavakujunduse, helirežii, operaatoritöö või monteerimisega.

Filmiteater on Tallinna Ülikooli huviring, mida veavad Balti filmi, meedia, kunstide ja kommunikatsiooni instituudi (BFM) tudengid. Huviring alustas tegevust 2020. aasta kevadsemestril (loodi ELU-projekti raames). Filmiteater – nagu ka sõna juba ütleb – ühendab endas filmi ja teatri. Huviringis saab enda kujutlusvõime tööle panna ning luua midagi enneolematut. Seda kas “filmi” ja “teatri” klassikalistes tähendustes või luua midagi uut ja omapärast. Mõte sai alguse filmikunsti õppekava vajadusest pakkuda režiitudengitele lisavõimalusi tööks näitlejatega ning võimalust olla vahelduseks ise näitleja.

Kas Filmiteater on siis nagu näitering? Mitte päris. Filmiteater annab kõigile võimaluse loovas protsessis kaasa lüüa nii nagu ise soovivad. Filmiteater ei otsi vaid näitlemissooviga tudengeid — ootame endaga ühinema kõiki, kellele tundub, et nende sees on kasvõi kübeke loovust, pealehakkamist ja rõõmsat meelt. Ilma inimesteta, kes hoolitsevad turunduse, tööjaotuse ja kõige muu organisatoorse eest, ei saaks luua ühtki filmi ega lavastust. Kui tunned, et sinus on peidus soov korraldada, suhelda ja käske jagada, siis on ka sinu jaoks Filmiteatris koht olemas.

Kes soovib, saab ületada avaliku esinemise hirmu või nautida just tähelepanu keskpunktis olemist ja oma 15 minutit (või isegi pikemat) kuulsust lavalaudadel. Kes tahab, saab tegeleda lavakujunduse, helirežii, operaatoritöö või monteerimisega. Neile, kes soovivad suunata oma energiat organiseerimisse, on võimalus astuda juhatusse, proovida kätt lavastamisega või tegeleda produktsiooniga. Kõigile leitakse meelepärane ja jõukohane ülesanne.

Filmiteater on koht, kus saad osa millestki uuest ja huvitavast, kus kedagi ei jäeta kõrvale ja kus ainukeseks piiriks on kujutlusvõime. Lisaks lavastamisele ja näitlejatööle osalevad tudengid teatrietenduse produktsioonis ja Filmiteatri organisatsiooni loomises.

Küsimuste korral või oma Filmiteatris osalemise soovist anna teada aadressil: piretkuub@gmail.com

Filmiteatri põhikiri

1. Üldsätted
    1.1 Seltsingu nimi: Filmiteater
    1.2 Seltsingu asukoht: Narva mnt 25, 10120 Tallinn

2. Seltsingu eesmärgid ja nende saavutamise vahendid
    2.1 Filmiteatri eesmärk on võimaldada Tallinna Ülikooli tudengitele tegeleda teatri- ja filmikunstiga.
    2.2 Seltsinglase panuseks eesmärgi saavutamisel on: igasugune ühise eesmärgi nimel teostatud töö või teenus, mille alla võib kuuluda:
          2.2.1 koosolekutel osalemine, 
          2.2.2 proovides osalemine, 
          2.2.3 seltsingu poolt määratud ülesannete täitmine.
 
3. Seltsinglaste kohustused ja õigused 
    3.1 
Seltsinglased kohustuvad tegutsema ühiselt alates seltsinguga liitumisest.
    3.2 Seltsinglaste kohustuste alla kuuluvad veel:
          3.2.1 koosolekutel käimine, proovides osalemine, muude seltsingu poolt määratud ülesannete täitmine.
          3.2.2 juhendajalt saadud suuniste järgimine.
    3.3 Seltsinglased on kohustatud kõiki seltsinguga seotud kulutusi kajastama seltsingu eelarves.
          3.3.1 Seltsinglasel on õigus seltsinguga seotud kulude hüvitamisele.
    3.4 Ükski seltsinglane:
           3.4.1 ei tohi kahjustada seltsingu nime või seltsingut ennast olulisel määral;
           3.4.2 ei tohi tegutseda seltsingu eesmärki ja/või ühist vara kahjustavalt; 
           3.4.3 ei või kasutada ühist vara ilma teiste seltsinglaste nõusolekuta;
           3.4.4 seltsinglaste poolt ühiselt kolmandate isikute ees võetud kohustuste eest vastutavad seltsinglased solidaarselt.
     3.5 Seltsinglastel on õigus
            3.5.1 osaleda otsustusprotsessides;
            3.5.2 saada tagasisidet oma tegevusele;
            3.5.3 osaleda kõikides seltsingu tegevustes vastavalt soovile.

4. Liikmelisus
    4.1 Liikmete vastuvõtt toimub semestri alguses.
    4.2 Seltsingu liikmeks saab astuda iga Tallinna Ülikooli tudeng vastavalt sooviavaldusele.
          4.2.1 Seltsinglase liikmelisuse kinnitab juhtkond.
    4.3 Seltsingu liikmeks astudes nõustub seltsinglane selles põhikirjas välja toodud kohustuste ja õigustega.
    4.4 Seltsinglane arvatakse seltsingust välja juhul kui seltsinglane
          4.4.1 avaldab sellekohast soovi;
          4.4.2 ei täida süstemaatiliselt temale määratud kohustusi ja/või ülesandeid;
          4.4.3 kahjustab seltsingu nime või seltsingut ennast olulisel määral.
    4.5 Seltsinglase väljaarvamine otsustatakse liikmete häälteenamusega ja selle kinnitab juhtkond.

5. Juhtimine
    5.1 Käesoleva põhikirjaga antakse ühise tegutsemise juhtimine seltsingu juhtkonnale
    5.2 Juhtimisõiguse võib neilt ära võtta  teiste seltsinglaste konsensusliku otsusega. 
    5.3 Juhtkond valitakse üldkoosolekul lihthäälteenamusega
    5.4 Juhtkonda kuuluvad:
          5.4.1 Tegevjuht
                   5.4.1.1 omab ülevaadet seltsingu tegevusest;
                   5.4.1.2 kinnitab muudatusettepanekud;
                   5.4.1.3 kutsub kokku seltsingu koosolekud;
                   5.4.1.4 korraldab seltsingu tegevust;
                   5.4.1.5 esindab seltsingut; 
                   5.4.1.6 korraldab kogu juhtkonna tegevust.
          5.4.2 Turundus- ja kommunikatsioonijuht
                   5.4.2.1 haldab seltsingu sotsiaalmeediat;
                   5.4.2.2 korraldab produktsioonitiimi tööd;
                   5.4.2.3 haldab seltsingu eelarvet;
                   5.4.2.4 vahendab vajadusel sise- ja väliskommunikatsiooni;
                   5.4.2.5 korraldab turundus- ja kommunikatsioonistrateegia
          5.4.3 Tehnikajuht
                   5.4.3.1 omab ülevaadet tehnilistest võimalustest;
                   5.4.3.2 haldab tehnikat.
          5.4.4 Kunstiline juht
                   5.4.4.1 omab ülevaadet loomingulisest tegevusest.
    5.5 Juhtkond kohustub:
          5.5.1 arvesse võtma teiste seltsinglaste ettepanekuid ja arvamusi;
          5.5.2 oma tegevusest aru andma teistele seltsinglastele;
          5.5.3 toetama ja koordineerima seltsingu tegevust;
          5.5.4 vormistama seltsinglaste liikmelisust.
   5.6 Juhtkonnal on õigus:
          5.6.1 erandkorras langetada lõplik otsus;
          5.6.2 teha muudatusi töökorralduses;
          5.6.3 algatada seltsinguga seotud ettevõtmisi.

6. Üldkoosolekud
    6.1 Üldkoosoleku kutsub kokku tegevjuht.
          6.1.1 Üldkoosoleku kokku kutsumiseks võib teha ettepaneku iga seltsinglane.
    6.2 Õppeaasta esimesel üldkoosolekul valitakse juhatuse liikmed.
    6.3
Üldkoosolekud on kohustuslikud kõikidele seltsinglastele.
    6.4 Seltsingu korralduslikud otsused võetakse vastu üldkoosolekul lihthäälteenamusega.

7. Juhendaja
    7.1 Juhendaja määratakse ülikooli poolt.
    7.2 Juhendaja kontrollib kogu seltsingu tegevust.
    7.3 Juhendaja nõustab ja abistab vajadusel.

8. Vara
    8.1 Seltsingu eelarvesse kantud vara kuulub seltsingule.
    8.2 Seltsingu eelarve kinnitab juhtkond.

9. Põhikirja muutmine
    9.1 Põhikirja muutmist saab algatada iga seltsingu liige.
    9.2 Põhikirja muutmise otsustab seltsinglaste häälteenamus ja kinnitab juhtkond.

10. Seltsingu tegevuse lõpetamine
      10.1 Seltsingu tegevus lõpetatakse seltsinglaste konsensusliku otsusega
              10.1.1
otsustamisprotsessis osalevad ka juhendaja ja ülikoolipoolne esindaja.

“Vaid kirjad”

Filmiteatri pilootlavastus “Vaid kirjad” on valminud A. R. Gurney näidendi “Armastuskirjad” põhjal. “Vaid kirjad” on kahe noorelt armunu lugu, algusest lõpuni. Pisut provokatiivne Melissa ning tasakaalukas Andy elavad oma tavapärases rütmis elusid, kuid viivad läbi aja edasi oma epistolaarset suhet. Ekraanilt õhkub draamat, armastust, vahel ka ükskõiksust ning isegi armukadedust. Kahe lähedase sõbra elud veerevad eri rada pidi. Mõnikord monoloogi pidades ja teineteisest aina kaugemale. Kuid siis kohtuvad nad jällegi ristteel ning kõik muutub. Kelle elu täielikult, kellel ainult näiliselt…

Selle omapärase loo toome teieni video vahendusel. Me kõik teame, mis juhtus sel (2020. aasta) kevadel ning seetõttu ei õnnestunud seda näidendit publikule esitada teatrisaalis. Seetõttu on „Vaid kirjad” suurepärane tõestus selle kohta, et kui kuidagi ei saa, siis mingil viisil ikka saab. Seetõttu jõuab Filmiteatri esimene lavastus teieni Skype’i lavastusena, kooskõlas kõigi karantiinitingimustega.

Ekraanil näete kokku üheksat nägu, kuid tegelasi on kogu näidendi peale kaks. Siit koorubki välja Filmiteatri eripära: kõik said soovi korral näidelda, lavastada või organisatoorsetes töödes osaleda. Näidend sai jagatud kolmeks osaks. Iga osa lavastas ise lavastaja ja mängisid erinevad näitlejad.

I osa

Melissa: Piret Kuub, Katariina Aule
Andy: Raoul Kirsima
Lavastaja: Piret Kuub
Kunstnik: Teresa Juksaar

II osa

Melissa: Helena Tõnisma, Elina Apsolon
Andy: Leo Vissak
Lavastaja: Leo Vissak
Kunstnik:  Alesja Suzdaltseva

III osa

Melissa: Heli Hiiemäe, Kirke Kuld
Andy: Silver Õun
Lavastaja: Evi Tammeveski
Kunstnik: Oliver Remma

Montaaž:                Reimo Paevere

Heli:                        Liis Karlson

Produktsioon:       Mari Küla
                                Liisa Rebane
                                Lisete Tagen
                                Yvonne Bikejev
                                Eliise Kull
                                Mariann Vilbre

Juhendaja:             Peeter Simm