Testvaatamise küsimustik 

Testvaatamine (test screening) on filmi eelvaatamine testpublikuga järeltootmise perioodi jooksul ning enne selle ametlikku valmimist ja esilinastumist. Montaažiruumis pidevalt ja intensiivselt oma materjaliga töötades tekib filmitegijatel ühel hetkel seisund, mil ta enam ei saa aru, kas mingi koht või kogu tervik tegelikult ka töötab ning mis on need kohad, mis vajaksid veel parandamist. Testvaatamise eesmärk on saada testpubliku vahetut tagasisidet filmi loo arusaadavuse, tempo, tegelaste ja neile kaasaelamise jm osas ning ning hinnata publiku üldist reaktsiooni filmile. Saadud infot hoolikalt analüüsides otsustatakse filmitegijate ja tootjate poolt, kas filmi lõppversiooni viiakse sisse tagasisidest tulenevaid muudatusi. Juhtub ka seda, et filmitegijate poolt otsustatakse tulemused lihtsalt teadmiseks võtta ning publiku tagasiside põhjal muudatusi siiski ei tehta. 

Esmakordsel testvaatamisel valitakse testvaatajateks tavaliselt eri taustaga, eri vanusest ja soost inimesed (võimalikult mitmekesine läbilõige elanikkonnast). Järgnevate vaatamiste puhul võiks keskenduda juba konkreetsele sihtrühmale, keda filmiga kõnetada soovitakse. Testvaatajatel palutakse pärast filmi vaatamist tavaliselt täita küsimustik või anda mingil muul kujul (nt lühiintervjuu) tagasisidet. Küsimustiku käigus palutakse testvaatajal hinnata, kas nende jaoks on lugu arusaadav, tempo sobilik, kas film tervikuna töötas ning millised aspektid filmi puhul meeldisid ning millised aspektid mitte.

Testvaatamise küsimustik koostatakse nii, et sellele oleks võimalik vastata lühidalt ja konkreetselt, et vastamisele ei kuluks üle 5-10 minutit. Küsimustiku sõnastuses järgitakse seda, et see oleks võimalikult neutraalne ning ei suunaks vastajat mingis kindlas suunas hinnangu poole. Küsimustik on anonüümne ning seda tuleks testvaatajatele kindlasti enne vastamist kommunikeerida. Testvaatamise vastuseid võidakse kasutada filmi turunduses. Vaatajate kaardistamiseks võib juurde küsida nende sugu, vanust, rahvust jm. 

Küsimused, mida tavaliselt küsimustikku lisatakse:

  • Kuidas film meeldis? Selle kaudu püütakse saada tagasisidet selle kohta a) millised muudatused on vajalikud nende arvates, kellele film meeldis? b) kas on muudatusi, mida võiks sisse viia, et film hakkaks meeldima neile, kellele see praegu ei meeldinud?
  • Nimeta aspekte, mis filmi juures kõige rohkem meeldisid
  • Nimeta aspekte, mis filmi juures üldse ei meeldinud
  • Kes oli peategelane ja mida temast arvad?
  • Mida arvad X (või Y, Z etc) tegelasest? 
  • Kas lugu oli selge või sattusid filmi jooksul segadusse? Millistes kohtades? Miks?
  • jne

  • Kui filmitegijal endal on küsimusi või murekohti mõne konkreetse koha osas filmis, siis võiks need avatud küsimustena ankeedis välja tuua (aga too need välja lõpus), sest siis on vaataja juba jõudnud oma mõtteid korrastada).
  • Lõpus kindlasti täna vaatajat, et ta panustab oma aega Sinu filmi tagasisidestamiseks