Tootmismahtude kalkulatsioonid

Tootismahtude kalkulatsioonid arvestused põhinevad stsenaariumi põhjalikul breakdown‘il ning on ettevalmistavaks sammuks kõikide filmitegemise protsessiga seotud vajalike tegevuste ajagraafiku ning eelarve koostamisel. See on oluline selleks, et hoomata ette võetavate töö-, aja- ja rahaliste kulude mahtusid ning planeerida vastavalt oma vahendeid. Tudengifilmi puhul on see eriti oluline esimese filmi puhul, mil  eelarve on minimaalne ning omapanus hoomamatu. 

Tootmismahtude kalkulatsioonide tabelis on filmiprotsess jaotatud vastavalt etappideks – eeltootmine, tootmine, likvideerimine, järeltootmine ja levi-turundus. Kõigi etappide kohta on välja toodud konkreetsed tegevused ning nendega seotud ajakulu, tööjõukulu, rahalised kulud ning muu oluline.


Etappide selgitus:

Eeltootmine – mahtude kalkuleerimisel tuleb arvesse võtta kõiki tootmisele eelnevaid tegevusi ning nendega seotud kulusid ja vajadusi. Siia alla kuuluvad nt võttekohtade skautimine, recce’l käimine, näitlejaproovide organiseerimine, materjalide testid, näidiste loomine, kaameratestid ja muu.

Tootmine – võtteperioodi võib olla jäetud tegevusi, mis vajavad palju tähelepanu, testimist ja ettevalmistust (nn “lahendame platsil” situatsioonid). Lisaks kuuluvad sinna alla paviljoni ehitus, võttekohtade ettevalmistus (kui pole võimalik seda enne võtteperioodi teha), kostüümide ja rekvisiitide transport platsile jpm.

Likvideerimine – igasuguse filmi jaoks loodud keskkonna/objekti, kasutatud ruumi (paviljon, töökoda, peastaap, kostüümituba, ladu jne.) või võttepaika tekitatud korralageduse likvideerimine. See vajab aega, tööjõudu, transporti, koristusvahendeid, pakkimisvahendeid ning samuti tekib jäätmejaama tasu.

Järeltootmine – kõik tegevused, mis nõuavad lisaaega ja eraldi planeerimist nagu nt näitlejate ADR’i salvestamine, foley‘de tegemine jne.

Levi ja turundus – vajadustele, mis on seotud filmi levi ja turundusega, on oluline mõelda juba varases faasis. Turundusmaterjalide kogumine peaks toimuma juba arenduse ja eeltootmise faasis (making-of film) ning turunduslikke fotosid, mida tahaks võtteplatsilt kätte saadab, tuleb planeerida juba võttegraafikusse ning  läbi rääkida ja kokku leppida fotograafiga.


Tootmismahtude tabeli veergude selgitus:

TEGEVUS – toiming, mida tuleb mingis filmitegemise etapis teha ning mis vajab aega, tööjõudu, vahendeid ja etteplaneerimist. Konkreetsete tegevuste või ettevõtmiste puhul tuleks alati lisada ka viited stsenaariumile, tegelastele ja konkreetsetele stseenidele või kaadritele piltstsenaariumis.

AEG – tegevusega seotud ajakulu või ajaline maht. 

OSALEJAD – tööjõukulu konkreetsete plaanide ellu kutsumiseks, testimiseks, läbiviimiseks (nt paviljoni ehitamise meeskond). Siia alla kuuluvad ka inimesed, keda tuleb otsida ja kaasata väljastpoolt kursust erioskuste tõttu.

KULU – tegevusega kaasnevad väljaminekud, võimalikud kulud ja nende arvutuskäik

KOMMENTAAR – tööde käik, plaanid, väljakutsed, alternatiivid jne